Legal disclaimer

Welkom op de officiële website van BespanRacket.nl. Deze site dient als informatiebron over de diensten, acties en activiteiten van BespanRacket.nl  en over de organisatie en fungeert daarbij als verdieping en aanvulling van de service die BespanRacket.nl  aan haar klanten en relaties biedt. Op deze site zijn de gebruiksvoorwaarden en de disclaimer van BespanRacket.nl  van toepassing.

Vertrouwelijkheid

Alle informatie die beschikbaar is op het gedeelte van de website dat alleen voor gemachtigden toegankelijk is middels een gebruikersnaam en een password, is niet-publiek en exclusief voor hen via BespanRacket.nl  de beschikking hebben gekregen over een gebruikersnaam en password. Om die reden is het bovengenoemden die over een gebruikersnaam en password beschikken niet toegestaan om deze gegevens aan anderen over te dragen en/of te doen beschikken zonder dat een bevoegde persoon van BespanRacket.nl daartoe schriftelijk toestemming heeft gegeven. Indien een password, om welke reden dan ook, aan anderen dan aan degene aan wie het password is toegekend, bekend is geworden, dan is het de verantwoording van het oorspronkelijke eigenaar zelf aan wie het password is toegekend om onmiddellijk BespanRacket.nl schriftelijk te informeren en een verzoek in te dienen om het password te veranderen.

Downloads

Alle software en documenten die vanaf de website kunnen worden gedownload zijn auteursrechtelijk beschermd werk van BespanRacket.nl of haar licentie gevers. Het mag uitsluitend worden gebruikt door eindgebruikers in overeenstemming met de bepalingen van de betreffende gebruiksrecht overeenkomst. Gebruiksrecht overeenkomsten worden voorafgaand aan het downloaden aan de eindgebruiker verstrekt. Downloading, installatie en verder gebruik mogen pas plaatsvinden nadat de eindgebruiker heeft ingestemd met de bepalingen van de betreffende gebruiksrecht overeenkomst. Voor software die niet vergezeld gaat van een gebruiksrecht overeenkomst verkrijgt de eindgebruiker een persoonlijk niet-overdraagbaar recht om de software te gebruiken voor zover zulks noodzakelijk is in het kader van een efficiënte raadpleging van deze website.

Disclaimer

Alle op deze site gepresenteerde informatie is met de grootste zorg samengesteld. Niettemin kunnen wij niet instaan voor de aanwezigheid van eventuele fouten op deze website, die u wordt aangeboden door Alinde Ondersteunt.

BespanRacket.nl, de directie, haar medewerkers en/of bij deze site betrokken derden zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de pagina’s en enige schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie en/of programmatuur op deze site.

Het geheel of gedeeltelijk publiceren van de op deze site opgenomen informatie en/of programmatuur, hetzij elektronisch hetzij anderszins, voor commercieel en/of zakelijk gebruik zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Alinde Ondersteunt is verboden.

De informatie en/of programmatuur op deze site is aan verandering onderhevig en kan zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd of verwijderd. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor diensten, inhoud van diensten en prijzen te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Eventueel vermelde diensten- en merknamen zijn eigendom van de geregistreerde eigenaren.